ایموجی چشم نظر

بسم الله الرحمن الرحیم

🧿 🧿 🧿 🧿 🧿


مدیر سایتAbout 5 minایموجی اشیاچشم نظرچشم زخمعکس ایموجی چشم نظرایموجی 🧿🧿الخرزة الزرقاءایموجی چشم زخم
ایموجی حلقه ازدواج

بسم الله الرحمن الرحیم

ایموجی حلقه

تصویر یک حلقه با یک نگین آبی رنگ برای اشاره به عروسی، ازدواج، سالگرد ها و... کاربرد دارد. در برخی از سیستم ها این ایموجی به صورت تک رنگ (زرد) نمایش داده می‌شود.

💍 💍 💍 💍 💍


مدیر سایتAbout 3 minایموجی اشیاحبقه ازدواجعکس ایموجی حلقه ازدواجemoji 💍💍ایموجی 💍Ring Emoji
ایموجی الماس

بسم الله الرحمن الرحیم

معنی ایموجی الماس

این ایموجی برای اشاره به الماس، جواهرات و همچنین اشیاء گران قیمت کاربرد دارد.

 • گران قیمت
 • لاکچری
 • اصل

💎💎💎💎💎


مدیر سایتAbout 2 minایموجی اشیاالماسعکس ایموجی الماسemoji 💎💎ایموجی 💎Gem Stone
ایموجی تلفن

بسم الله الرحمن الرحیم

معنی ایموجی تلفن

این ایموجی به تلفن اشاره دارد همچنین برای اشاره به شماره تلفن ثابت کاربرد دارد.

☎️ ☎️ ☎️ ☎️ ☎️ ☎️


مدیر سایتAbout 3 minایموجی اشیاتلفنعکس ایموجی تلفنemoji Telephone☎️ایموجی ☎️Telephoneایموجی تلفن ثابت
ایموجی دوربین عکاسی

بسم الله الرحمن الرحیم

معنی ایموجی دوربین عکاسی

این ایموجی به دوربین عکاسی اشاره دارد، همچنین برای اشاره به عکاسی و عکس گرفتن استفاده می‌شود.

📷 📷 📷 📷 📷


مدیر سایتAbout 3 minایموجی اشیادوربین عکاسیعکس ایموجی دوربین عکاسیemoji 📷📷ایموجی 📷Camera
ایموجی قیچی

بسم الله الرحمن الرحیم

معنی ایموجی قیچی

این ایموجی به قیچی اشاره دارد، همچنین برای اشاره به برخی مشاغل مثل خیاطی هم استفاده می‌شود.

✂️ ✂️ ✂️ ✂️ ✂️ ✂️


مدیر سایتAbout 3 minایموجی اشیاقیچیعکس ایموجی قیچیemoji Scissors✂️ایموجی ✂️Scissors
ایموجی چراغ قوه

بسم الله الرحمن الرحیم

معنی ایموجی چراغ قوه

این ایموجی به چراغ قوه اشاره دارد اما بعضا به معنای تجسس و روشن کردن یک موضوع تعبیر می‌شود.

🔦 🔦 🔦 🔦 🔦


مدیر سایتAbout 2 minایموجی اشیاچراغ قوهعکس ایموجی چراغ قوهemoji Flashlight🔦ایموجی 🔦Flashlight
ایموجی باتری

بسم الله الرحمن الرحیم

ایموجی باتری برای اشاره به شارژ باتری گوشی و مسائل مربوط به آن کاربرد دارد.

کپی کردن ایموجی باتری

🔋 🔋 🔋 🔋 🔋 🔋


مدیر سایتAbout 3 minایموجی اشیاباتریعکس ایموجی باتریemoji 🔋🔋ایموجی 🔋emoji battery
ایموجی اسکناس یورو

بسم الله الرحمن الرحیم

ایموجی اسکناس یورو، به عنوان نماد واحد پول اتحادیه اروپا در فضای مجازی کاربرد دارد.

این ایموجی به صورت عمومی به شکل اسکناس سبز رنگ با علامت یورو در وسط آن نمایش داده می‌شود اما سیستم عامل های بروز اسکناس یورو با جزئیات زیاد را جایگزین کرده اند.

💶 💶 💶 💶 💶


مدیر سایتAbout 3 minایموجی اشیااسکناس یوروعکس ایموجی اسکناس یوروایموجی 💶
ایموجی سردیس موآی

بسم الله الرحمن الرحیم

معنی ایموجی سردیس موآی (مجسمه موآی):

 • ابلهی
 • حماقت
 • سبک مغزی
 • سفاهت
 • کم خردی
 • نادانی
 • بی خردی
 • بی عقلی
 • خریت
 • مشنگ بودن
 • بلاهت

مدیر سایتAbout 3 minایموجی اشیاسردیس موآیعکس ایموجی سردیس موآی🗿ایموجی 🗿
2