ایموجی گریان

بسم الله الرحمن الرحیم

ایموجی گریان به انگلیسی: 😭 Loudly Crying Face Emoji

ایموجی گریان

😭 😭 😭 😭 😭


مدیر سایتAbout 3 minایموجی احساساتایموجی گریانعکس ایموجی گریانایموجی 😭معنی 😭
ایموجی احساسات

بسم الله الرحمن الرحیم در این بخش به معرفی ایموجی احساسات میپردازیم.

ایموجی احساسات


مدیر سایتLess than 1 minuteایموجی احساسات
ایموجی استفراغ

بسم الله الرحمن الرحیم

Face Vomiting vomit emoji

عکس ایموجی استفراغ
عکس ایموجی استفراغ

ایموجی استفراغ

این ایموجی برای نشان دادن حس انزجار از چیزی کاربرد دارد.


مدیر سایتAbout 3 minایموجی احساساتایموجی استفراغعکس ایموجی استفراغایموجی 🤮معنی 🤮
ایموجی خنده روده بر

بسم الله الرحمن الرحیم

😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂


مدیر سایتAbout 2 minایموجی احساساتایموجی خنده روده برعکس ایموجی خنده روده برایموجی 😂معنی 😂
ایموجی صورت وارونه

بسم الله الرحمن الرحیم

🙃 🙃 🙃 🙃 🙃 🙃


مدیر سایتAbout 3 minایموجی احساساتایموجی صورت وارونهعکس ایموجی صورت وارونهایموجی 🙃معنی 🙃