ایموجی گوجه فرنگی

بسم الله الرحمن الرحیم

🍅 🍅 🍅 🍅 🍅


مدیر سایتAbout 3 minایموجی غذا و نوشیدنیمعنی ایموجی گوجه فرنگیایموجی گوجهایموجی گوجه قرمزایموجی 🍅🍅
ایموجی توت فرنگی

بسم الله الرحمن الرحیم

🍓 🍓 🍓 🍓 🍓 🍓 🍓


مدیر سایتAbout 2 minایموجی غذا و نوشیدنیمعنی ایموجی توت فرنگیایموجی توت فرنگیایموجی توت فرنگیایموجی 🍓🍓
ایموجی سیب سبز

بسم الله الرحمن الرحیم

🍏 🍏 🍏 🍏 🍏 🍏


مدیر سایتAbout 2 minایموجی غذا و نوشیدنیمعنی ایموجی سیب سبزایموجی سیبایموجی سیب سبز با برگایموجی 🍏🍏
ایموجی سیب قرمز

بسم الله الرحمن الرحیم

🍎 🍎 🍎 🍎 🍎 🍎


مدیر سایتAbout 2 minایموجی غذا و نوشیدنیمعنی ایموجی سیب قرمزایموجی سیبایموجی سیب قرمز با برگایموجی 🍎🍎
ایموجی موز

بسم الله الرحمن الرحیم

🍌 🍌 🍌 🍌 🍌 🍌


مدیر سایتAbout 2 minایموجی غذا و نوشیدنیمعنی ایموجی موزایموجی موزایموجی موزایموجی 🍌🍌
ایموجی هندوانه

بسم الله الرحمن الرحیم

🍉 🍉 🍉 🍉 🍉 🍉 🍉


مدیر سایتAbout 4 minایموجی غذا و نوشیدنیمعنی ایموجی هندوانهایموجی قاچ هندوانهایموجی هندونهایموجی 🍉🍉